Amerika Birleşik Devletleri’nde ne tür şirketler vardır? Avantajları ve dezavantajları nelerdir? (*)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Şirketin kuruluş aşamasında dikkatle düşünülmesi gereken konular genel olarak; maliyet konuları, vergi kolaylıkları, kuruluş masrafları, hissedarların kişisel sorumluluklarının sınırlandırılması, şirketin planlanan şekilde büyümesi ve finansmanı açısından şirket türünün uygunluğu, hisselerin devredilebilirliği ve likidite değerlendirmeleridir. Yabancı yatırımcılarımıza uygun olabilecek şirket türleri şunlardır:

A. Adi şirket (“Inc.” veya “Corp.”)
Adi şirket, hissedarlarından bağımsız bir varlığa sahip, yapı olarak diğer şirket oluşumlarına göre genellikle daha karmaşık ve kurulması da belli bir masrafı gerektiren  bir şirket türüdür. Şirketi, hissedarların toplam sayısının çoğunluğu değil, en fazla hisseye sahip olan kişi/ kişiler yönetir. Hisselerin kontrolünü elinde bulunduran veya hisselerin % 51’ine sahip olan kişi veya grup prensip olarak, şirket ile ilgili kararları alabilir. Yönetim yetkisi, düzenli olarak yapılan yönetim kurulu toplantıları ve genel kurul vasıtasıyla kullanılınır. Yönetim kurulunda alınan kararları belgelemek için kayıt tutulması gerekir. Küçük şirketlerin yönetimi daha gayriresmi olabilir, ancak bu kayıt tutma ihtiyacını tamamen ortadan kaldırmaz.

Adi şirketlerdeki menfaatler, aksine bir mutabakat olmadığı takdirde, başkalarına serbestçe transfer edilebilinir. Adi şirketin hissedarlarının sorumlulukları da sınırlıdır. Fakat “şirket peçesinin” kaldırıldığı istisnalar da vardır. Bu durum tipik olarak, hissedarların şirket ve kişisel fonlarını birbirine karıştırdığı, elemanların mahsuplarının veya satış vergilerinin ödenmediği şirketlerde meydana gelir. Bunlara ek olarak; şirketin alacaklıları, şirketin yeterli sermayesi yoksa, mahkemeden “peçenin kaldırılmasını” isteyebilir.  Böylece hissedarların şirket borçlarından şahsi sorumlulukları söz konusu olur.

Adi şirketlerin işlemleri de oldukça biçimseldir. Önce hissedarlar yöneticileri seçer, yöneticiler şirketin politikasını belirler ve daha sonrada şirketin faaliyetlerini yerine getirecek memurları (Icra Kurulunu) tayin ederler.

ADİ ŞİRKET FORMATININ AVANTAJLARI NELERDİR?
1. Hisse sahiplerinin sorumlulukları, hisseleriyle sınırlıdır;
2. Şirketin tüzel kişi statüsünün sürekli devam etmesi (örneğin; bir hissedarın vefatı şirketin varlığını sona erdirmez);
3. Menfaatlerin ve hisselerin kolayca devredilmesi;
4. Şirketin kendi adına mülk edinebilmesi;
5. Sermaye katkı şeklinin esnek olması;
6. Şirket ilave hisseler çıkarmak suretiyle firmaya ek sermaye de getirebilir.

ŞİRKET FORMATININ DEZAVANTAJLARI
Şirketin yönetim prosedürü çok resmi olup, kar üzerinden çifte vergilendirme söz konusudur.

B. SINIRLI SORUMLU ŞİRKETLER (“LLC”):
Bu şirket formatı ise son derece esnektir. Prensip olarak, şirket sahiplerinin sınırlı sorumluluğu vardır. İşletme anlaşmasına bağlı olarak, adi şirket gibi merkezi bir yönetimi olabilir veya ortaklık gibi desantralize olabilir.

Eyaletlere göre şirketin kuruluşu için ek prosedürler gerekebilir. Örneğin; New York’da, LLC kuruluşunun birbirini izleyen altı hafta boyunca her hafta, iki ayrı gazetede yayınlanması gerekir (bu şart, şu anda New York’da derdest olan bir davanın konusudur).

LLC’lerde de tıpkı, adi şirketlerde olduğu gibi, sermaye olarak; nakit, malvarlığı veya hizmet konulabilir.

SINIRLI SORUMLU ŞİRKET FORMATININ AVANTAJLARI
1. Sınırlı sorumlu şirketlerde, adı üzerinde, ortakların sorumlulukları sınırlıdır. Diğer bir ifade ile; şirket sahipleri, prensip olarak, sınırlı sorumlu şirketin borç ve yükümlülüklerinden şahsen sorumlu değildirler (bu yönüyle adi şirket ile LLC arasında herhangi bir fark yoktur);
2. Şirket karlarının çifte vergilendirilmesi sözkonusu değildir (bu LLC’nin en önemli özelliğidir);
3. Yönetimi esnektir – merkezi ve resmi olabileceği gibi, desantralize ve gayriresmi de olabilir.

SINIRLI SORUMLU ŞİRKET FORMATININ DEZAVANTAJLARI
1. Şirketin sınırlı sorumlu şirket muamelesi görebilmesi için, şirket faaliyetlerinin teknik olarak yakından izlenmesi gereklidir;
2. Bu şirket türü nisbeten yeni olduğu için “şirket peçesinin” kaldırılması konusunda, azınlık hissedarların hakları ve sınırlı sorumlu şirket menfaatlerinin ne zaman menkul değer olarak kabul edileceği konularında içtihat kararları azdır;
3. Bazı eyaletlerde “sınırlı sorumlu şirket formatı” ve “hissedarların sorumluluklarının sınırlı olması”  kabul edilmemektedir.

(*)Kaynak: Karaahmetoglu & Luz Law Firm, PLLC
* Kaynak: Karaahmetoglu & Luz Law Firm, PLLC

Facebook

Youtube